Searching... Searching...
 • NVP + 26.17%
 • Köp 4.85
 • Sälj 4.87
 • Senast 4.87
 • SEK

 • NEVPF +NA
 • Buy NA
 • Sell NA
 • Latest 0.49
 • USD

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning innefattar de strukturer och processer efter vilka företaget sköts. Målet för en god bolagsstyrning är att stärka förtroendet för noterade företag samt att öka dess värde för aktieägarna och säkerställa den finansiella bärkraften.

God bolagsstyrning är ett viktigt mål för NeuroVive. Genom tydlig bolagsstyrning skall aktieägarna och aktörerna på de finansiella marknaderna uppfatta att beslut fattas på rationella grunder, vilket leder till bättre beslut och därigenom högre värde på företaget. Kontrollaspekten är också viktig för förtroendet, liksom att det är en självklarhet att NeuroVive följer gällande lagar, handelsplatsens regelverk, Svensk Kod för Bolagsstyrning samt Finansinspektionens regleringar.

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstämma

Bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutsfattande organ, ger aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande på bolaget. Bolagsstämmor i NeuroVive hålls årligen och är öppna för samtliga aktieägare.

Vid den årliga årsstämman kommer aktieägarna ges tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt VD, även om bolaget kommer att sträva efter att besvara frågor från aktieägare vartefter de uppstår under året. Årsstämman fattar bland annat beslut i frågor avseende fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt val av revisorer och fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Bolagsordning

Styrelse

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. NeuroVives styrelsearbete styrs av gällande lagar och rekommendationer, samt av styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD, ekonomisk rapportering och revisionsfrågor.

Instruktionen för den verkställande direktören reglerar sedvanliga områden såsom dennes åtaganden gentemot bolaget och styrelsen, inklusive ansvar för och uppgifter rörande löpande leverans till styrelsen av ändamålsenliga rapporter som är relevanta för fullgörandet av styrelsens bedömningsuppgift rörande bolaget. Verkställande direktören ska tillse att en löpande planering, däribland affärsplaner och budget, utarbetas och föreläggs styrelsen för styrelsens beslut.

Utskott

Revisionsutskott
För att bistå styrelsen i dess övervakande roll över revisionsfrågorna har styrelsen inrättat ett särskilt revisionsutskott.

Revisionsutskottet ska bidra till en god finansiell rapportering som upprätthåller marknadens förtroende för Bolaget. Vidare ska Utskottet säkerställa en kvalificerad, effektiv och oberoende extern revision av Bolaget samt att en god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och de externa stämmovalda revisorerna.

Revisionsutskottet består av Arne Ferstad, Helena Levander och Anna Malm Bernsten.

Ersättningsutskott
För att bistå styrelsen i löne- och ersättningsfrågor har styrelsen inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bland annat

 • bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
 • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt
 • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet består av Helena Levander, Anna Malm Bernsten och Boel Flodgren.

Valberedning

Vid årsstämman den 28 april 2016 beslutades att NeuroVive ska ha en valberedning som ska bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2016. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av följande ledamöter:

 • Anders Ermén, Ordförande – utsedd av Baulos Capital Belgium SA / Fredrik Olsson
 • Michael Vickers – utsedd av Maas Biolab LLC / Marcus Keep
 • Andreas Inghammar – utsedd av Eskil Elmer

Valberedningen representerar tillsammans cirka 19 procent av rösterna i NeuroVive per den 30 september 2016.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2017 består av att förbereda förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut:

 • förslag till ordförande vid årsstämman
 • förslag till antalet styrelseledamöter
 • förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott
 • förslag till arvode till revisorer
 • förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
 • förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag
 • förslag till arvode till valberedningens ledamöter

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovanstående frågor kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedningen@neurovive.com, eller med vanlig post på adress: NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2017.

Revisor

Vid årsstämman 2016 nyvaldes revisionsbyrån MAZARS SET Revisionsbyrå AB till revisor för bolaget för en period om fyra år. Den auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg har utsetts till huvudansvarig revisor.

Koncernledning

Koncernledningen hanterar inom ramen för av styrelsen givna direktiv för driften av Bolagets verksamhet, framtagande och uppföljning av strategier och budgetar, fördelning av resurser, övervakning av den operativa verksamheten samt förberedelser inför styrelsemöten.

Incitamentsprogram

NeuroVive har för närvarande inga incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Ersättningar

2016

2015

2014

2013 

2012 

Comments are closed.

IR-kontakt

Catharina Johansson

CFO

ir@neurovive.com

+46 (0) 46-275 62 21

 • Pressmeddelanden

  NeuroVive får positivt besked från vetenskaplig rådgivning med EMA avseende utvecklingsplanen för NeuroSTAT för TBI 21 September Lund, Sverige, 21 september 2017 - NeuroVive Pharmaceutic... Läs mer