Searching... Searching...
  • NVP + NA
  • Köp NA
  • Sälj NA
  • Senast NA
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Preferential Rights Issue 2018 svensk flagga 16x10

 

 

Prospekt och tilläggsprospekt

 

Anmälningssedel: Teckningsoptioner serie 2018:1

Prospekt 2018

Tilläggsprospekt 2018

 

 

Företrädesemissionen i sammandrag

 

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 5 april 2018 var registrerad som aktieägare i NeuroVive äger rätt att med företräde teckna units i Företrädesemissionen och kommer erhålla tre (3) uniträtter för varje innehavd aktie. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption.

Priset för en unit är 8 SEK, vilket innebär en teckningskurs om 2 SEK per nyemitterad aktie. Teckningsoptionen erhålls utan vederlag och ger rätt att teckna en ny aktie i NeuroVive från och med den 1 november till och med den 30 november 2018 till en kurs om 3,80 SEK. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av units utan företrädesrätt. Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat units med stöd av uniträtter, i andra hand andra som tecknat units utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgaranter.

 

Företrädesrätt till teckning

Teckningskursen är 8 SEK per unit, d.v.s. 2 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

 

Teckningstid

Teckning av units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 10 april 2018 till och med den 24 april 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde.

 

Emissionsvolym och belopp

Erbjudandet omfattar högst 39 244 644 aktier vilket vid full teckning inbringar cirka 78,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. I det fall  öreträdesemissionen blir fulltecknad och samtliga 9 811 161 teckningsoptioner av serie 2018:1 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 37,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

 

Garantiåtaganden

NeuroVive har erhållit ett garantiåtagande om cirka 70 procent av Företrädesemissionens totala belopp.

 

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) pågår från och med den 10 april 2018 och till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner.

 

Marknadsplats

Aktier och teckningsoptioner som emitteras i erbjudandet kommer att bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm.

 

Övrigt

Kortnamn: NVP
Handelsplats: Nasdaq Stockholm
ISIN-kod aktie: SE0002575340
ISIN-kod Uniträtter: SE0011088996
ISIN-kod BTU: SE0011089002
ISIN-kod teckningsoption: SE0010948778

 

Mer information om emissionen finns i vårt emissionsrum: neurovive.emissioner.se. Frågor rörande emissionen skickas till ir@neurovive.com

Comments are closed.