Searching... Searching...
 • NVP + 26.17%
 • Köp 4.85
 • Sälj 4.87
 • Senast 4.87
 • SEK

 • NEVPF +NA
 • Buy NA
 • Sell NA
 • Latest 0.49
 • USD

Aktie- och ägarinformation

NeuroVive Pharmaceutical AB är listat på Nasdaq Stockholm och handlas med kortnamnet NVP. Aktien handlas också på den amerikanska marknadsplatsen ​OTC Markets Groups best market OTCQX under kortnamnet NEVPF.

Aktiekapitalet uppgår till 2 472 932,25 SEK fördelat på 49 458 645 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,05 SEK och berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Fredrik Olsson är, med sitt innehav i Baulos Capital Belgium SA och Baulos International AS samt privat innehav, NeuroVives enskilt största ägare med ett innehav om totalt 9,10%. Marcus Keep med sitt innehav i Maas BioLab samt privat innehav är näst största ägare med ett totalt innehav om 7,83%. 

Ägarförteckning per den 30 juni 2017:
 

Namn Antal aktier (st.) Röster och kapital (%)
Avanza Pension Försäkrings AB ** 5 489 087 11,09
EuroClear Bank S.A/N.V, W8-IMY (registrerar innehav för Maas Biolab, LLC och Marcus Keep mfl med hemvist i USA)* 4 439 118 8,97
Baulos Capital Belgium SA (fd Private Placement SPRL) 4 132 808 8,35
Danske Bank International S.A. 1 657 808 3,64
Nordnet Pensionförsäkring AB** 1 221 661 2,55
Handelsbanken Liv 1 073 085 2,17
Redmayne Nominees Ltd UK Clients 490 875 0,99
Skandia, Försäkrings 480 550 0,97
Eskil Elmér*** 464 411 0,92
Greg Batcheller*** 404 332 0,82
Övriga ägare (ca. 7 400 aktieägare) 44 174 112 59,53
Totalt 49 481 973 100

Källa: EuroClear Sweden AB.

Marcus Keep med sitt innehav i Maas BioLab samt privat innehav  är NeuroVives största ägare med ett innehav om totalt 8,69%. Fredrik Olsson med sitt innehav i  Baulos Capital Belgium SA och Baulos International AS samt privat innehav är näst största ägare med ett totalt innehav om 8,62%.

*Maas Biolab, LLC (”Maas”) jämte flertalet ägare med hemvist i USA flyttade under sommaren 2012 sina innehav till Etrade Clearing LLC med anledning av förändrade regler rörande amerikanska medborgares utländska placeringar. I NeuroVives av Euroclear förda aktiebok har dessa innehav registrerats i EuroClear Banks S.A/N.V, W8-IMY namn. Maas ägde 3 874 432 aktier i NeuroVive per 30 juni 2017 och Maas hade vid tidpunkten 45 aktieägare. Maas ägdes till 48,44 % av styrelseledamot Marcus Keep och till 17,09 % av CSO Eskil Elmér. Styrelseordförande Gregory Batcheller ägde vid samma tidpunkt 1,74 % i Maas.

** Förvaltare, kapitalförsäkring.
*** Uppgifterna inkluderar närstående (maka respektive barn).


Teckningsoptioner

Utöver bolagets aktier, handlas även teckningsoptioner av två olika serier på Nasdaq Stockholm.

En teckningsoption av serie 2016/2017:1 (även benämnd TO 2) berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 6,50 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:1 kan äga rum under perioden från och med den 2 januari 2017 till och med den 28 februari 2017.

En teckningsoption av serie 2016/2017:2 (även benämnd TO 3) berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget och teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 15 handelsdagar före teckningsperiodens början, dock lägst 8 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:2 kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2017 till och med den 30 juni 2017.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner TO 2 och TO 3 finns på sida 77-90 i NeuroVives prospekt som offentliggjordes den 14 april 2016. Du hittar prospektet under finansiella rapporter.

Utdelning

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription.

Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren.

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

Comments are closed.

IR-kontakt

Catharina Johansson

CFO

ir@neurovive.com

+46 (0) 46-275 62 21

 • Pressmeddelanden

  NeuroVive får positivt besked från vetenskaplig rådgivning med EMA avseende utvecklingsplanen för NeuroSTAT för TBI 21 September Lund, Sverige, 21 september 2017 - NeuroVive Pharmaceutic... Läs mer