Searching... Searching...
 • NVP + 26.17%
 • Köp 4.85
 • Sälj 4.87
 • Senast 4.87
 • SEK

 • NEVPF +NA
 • Buy NA
 • Sell NA
 • Latest 0.49
 • USD

Program för traumatisk hjärnskada (Traumatic Brain Injury – TBI)

 

Medicinskt problem

Vid en akut traumatisk hjärnskada (TBI) tar nervcellerna omedelbar skada. Skadan fortsätter också att förvärras flera dagar efter traumat, vilket i många fall påverkar skadans totala omfattning. Det finns idag inga tillgängliga läkemedel som kan begränsa effekterna av den traumatiska skadan. TBI-patienter riskerar att drabbas av en rad funktionella nedsättningar såsom tankearbete, känslor, språk, sinnesförmågor samt kapacitet att klara vardagliga sysslor självständigt. De direkta vårdkostnaderna beräknas överstiga 70 miljarder kronor varje år.

Behandlingsmål

Forskare vid Lunds universitet, däribland NeuroVives forskningschef, har visat att ciclosporin har kraftigt nervcellsskyddande egenskaper. Genom att hämma cyklofilin och stabilisera de energiproducerande mitokondrierna förväntas ciclosporin begränsa hjärnskadans omfattning.

Marknadspotential

Varje år drabbas cirka tre miljoner människor av traumatisk hjärnskada. Total vårdkostnad för en patient med svår traumatisk hjärnskada har uppskattats till 5-14 miljoner kronor. Traumatiska hjärnskador innebär därmed en väsentlig sjukdomsbörda för samhället och behovet av effektiva behandlingsmetoder är stort. Såvitt NeuroVive känner till finns idag inget läkemedel på marknaden som kan begränsa omfattningen av skadeutvecklingen och förbättra de neurologiska funktionerna hos patienter efter traumatisk hjärnskada.

Läkemedelskandidat

Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har nyligen avslutat en fas IIa-studie (CHIC, Copenhagen Head Injury Cyclosporine) vid Rigshospitalet i Köpenhamn där säkerhet, läkemedlets omsättning i kroppen och passage till hjärnan undersökts vid två olika doser i patienter med svår traumatisk hjärnskada.

Resultaten från CHIC-studien visar att adekvata, dos-beroende koncentrationsnivåer kan mätas i blod och att NeuroSTAT når sitt målorgan, det centrala nervsystemet (CNS). Inga oväntade säkerhetssignaler uppmättes. Därmed uppnåddes det primära målet med CHIC, att uppvisa säkerhet och klargöra farmakokinetiken av NeuroSTAT vid två olika dosnivåer (5 och 10 mg/kg/dag) i patienter med allvarlig TBI.

Experimentella TBI-studier har genomförts i samarbete med University of Pennsylvania (Penn). Resultat från dessa studier visar att omfattningen av hjärnskadan minskade, mätt med magnetkamera, signifikant (35% minskning) efter behandling med NeuroSTAT. Därutöver påvisade dessa studier positiva förändringar i hjärnans energimetabolit-nivåer och förbättrad mitokondriell andningsfunktion samt minskad produktion av fria radikaler.

 • Pressmeddelanden

  NeuroVive får positivt besked från vetenskaplig rådgivning med EMA avseende utvecklingsplanen för NeuroSTAT för TBI 21 September Lund, Sverige, 21 september 2017 - NeuroVive Pharmaceutic... Läs mer