Searching... Searching...
  • NVP + 0.53%
  • Köp 3.77
  • Sälj 3.78
  • Senast 3.77
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Bolagsstämmor

Bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutsfattande organ, ger aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande på bolaget. Bolagsstämmor i NeuroVive hålls årligen och är öppna för samtliga aktieägare.

Vid den årliga årsstämman kommer aktieägarna ges tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt VD, även om bolaget kommer att sträva efter att besvara frågor från aktieägare vartefter de uppstår under året. Årsstämman fattar bland annat beslut i frågor avseende fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt val av revisorer och fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma 2018

Årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) kommer att hållas den 26 april 2018 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund, Sverige.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast den 10 mars 2018. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: styrelsen@neurovive.com, eller med vanlig post på adress: NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Greg Batcheller, Medicon Village, 223 81 Lund.

Vid årsstämman den 27 april 2017 beslutades att NeuroVives valberedning skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som bolaget erhållit från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2017. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande ledamöter:

•    Michael Vickers, Ordförande, för Maas Biolab/Marcus Keep
•    Andreas Inghammar för Eskil Elmer
•    Tomas Hagström för Greg Batcheller

Valberedningen representerar tillsammans cirka 10 procent av rösterna i NeuroVive per den 30 september 2017.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2018 består av att förbereda förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut:

•    förslag till ordförande vid årsstämman
•    förslag till antalet styrelseledamöter
•    förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott
•    förslag till arvode till revisorer
•    förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
•    förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag
•    förslag till arvode till valberedningens ledamöter

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovanstående frågor kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedningen@neurovive.com, eller med vanlig post på adress: NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2018.

Dokument

Årsstämma 2017

 

Årsstämma 2016

 

Extra bolagsstämma 2016

 

Årsstämma 2015

 

Årsstämma 2014

 

Extra bolagsstämma 2013

 

Årsstämma 2013

 

Årsstämma 2012

 

Årsstämma 2011

Comments are closed.

IR-kontakt

Catharina Johansson

CFO

ir@neurovive.com

+46 (0) 46-275 62 21