Searching... Searching...
  • NVP + NA
  • Köp NA
  • Sälj NA
  • Senast NA
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Bolagsstämmor

Bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutsfattande organ, ger aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande på bolaget. Bolagsstämmor i NeuroVive hålls årligen och är öppna för samtliga aktieägare.

Vid den årliga årsstämman kommer aktieägarna ges tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt VD, även om bolaget kommer att sträva efter att besvara frågor från aktieägare vartefter de uppstår under året. Årsstämman fattar bland annat beslut i frågor avseende fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt val av revisorer och fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma 2020

NeuroVives årsstämma kommer att hållas på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund, tisdag den 21 april 2020 kl. 16.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovanstående frågor kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedningen@neurovive.com eller med vanlig post på adress:
NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2020.

Dokument

Årsstämma 2019

Årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) hölls den 25 april 2019 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. 

Extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) hölls torsdagen den 17 januari 2019 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Årsstämma 2018

Årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) hölls den 27 april 2018 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund, Sverige.

Extra bolagsstämma 2018

Extra bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) hölls den 22 mars 2018 kl. 14.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund, Sverige.

 Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Extra bolagsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Extra bolagsstämma 2013

Årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Comments are closed.

IR-kontakt

Catharina Johansson

CFO

ir@neurovive.com

+46 (0) 46-275 62 21