Searching... Searching...
  • NVP -1.71%
  • Köp 1.38
  • Sälj 1.38
  • Senast 1.38
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Aktie- och ägarinformation

NeuroVive Pharmaceutical AB är listat på Nasdaq Stockholm och handlas med kortnamnet NVP. Aktien handlas också på den amerikanska marknadsplatsen ​OTC Markets Groups best market OTCQX under kortnamnet NEVPF.

Aktiekapitalet uppgår till 4 578  542,05 SEK fördelat på 91 570 841 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,05 SEK och berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

 

Ägarförteckning per den 28 september 2018:

Namn Antal aktier (st.) Röster och kapital (%)
Avanza Pension Försäkrings AB ** 13 420 960 14,66
EuroClear Bank S.A/N.V, W8-IMY (registrerar innehav för Maas Biolab, LLC och Marcus Keep mfl med hemvist i USA)* 4 486 073 4,90
Nordnet Pensionförsäkring AB** 3 472 702 3,79
Baulos Capital Belgium SA (fd Private Placement SPRL) 3 000 000 3,28
Rothesay Limited 2 200 000 2,40
Danske Bank International S.A.*** 2 100 000 2,29
Handelsbanken Liv 2 002 711 2,19
Ekman, Tobias 1 000 000 1,09
Försäkrings AB Skandia 803 556 0,88
Swedbank försäkring AB 678 836 0,74
Övriga ägare (ca. 9 000 aktieägare) 58 406 003 63,78
Totalt 91 570 841 100

Källa: EuroClear Sweden AB.

Rothesay Limited är största aktieägare i NeuroVive med ett innehav om totalt 4,97%. Marcus Keep med sitt innehav i Maas BioLab samt privat innehav är NeuroVives näst största ägare med ett innehav om totalt 4,80%. Fredrik Olsson med sitt innehav i Baulos Capital Belgium SA och Baulos International AS samt privat innehav är tredje största ägare med ett totalt innehav om 3,58%. 

*Maas Biolab, LLC (”Maas”) jämte flertalet ägare med hemvist i USA flyttade under sommaren 2012 sina innehav till Etrade Clearing LLC med anledning av förändrade regler rörande amerikanska medborgares utländska placeringar. I NeuroVives av Euroclear förda aktiebok har dessa innehav registrerats i EuroClear Banks S.A/N.V, W8-IMY namn. Maas ägde 3 875 000 aktier i NeuroVive per 28 september 2018 och Maas hade vid tidpunkten 45 aktieägare. Maas ägdes till 48,44 % av grundaren Marcus Keep och till 17,09 % av CSO Eskil Elmér.

** Förvaltare, kapitalförsäkring.

*** Förvaltar innehav för Rothesay Limited.

Teckningsoptioner

Utöver bolagets aktier, handlas även teckningsoptioner av serie 2018:1 på Nasdaq Stockholm.

En teckningsoption av serie 2018:1 (även benämnd TO5) berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 3,80 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2018:1 kan äga rum under perioden från och med den 1 november 2018 till och med den 30 november 2018.

Fullständiga villkor för teckningsoption TO5 finns på sida 78-85 i NeuroVives prospekt som offentliggjordes den 9 april 2018. Du hittar prospektet under finansiella rapporter.

Fördelning av anskaffningsvärde med anledning av NeuroVives nyemission i maj 2018 av aktier och teckningsoptioner

94,4 procent av anskaffningsutgiften anses hänförliga till aktien och 5,6 procent till teckningsoptionen, dvs 1 kr 88,8 öre per aktie och 44,8 öre för teckningsoptionen. För ytterligare information se:

Utdelning

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription.

Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren.

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

Comments are closed.

IR-kontakt

Catharina Johansson

CFO

ir@neurovive.com

+46 (0) 46-275 62 21