Searching... Searching...
  • NVP + NA
  • Köp NA
  • Sälj NA
  • Senast NA
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Legal Disclaimer – Annan finansiell information

Informationen och dokumenten på denna del av Abliva ABs (publ) (”Abliva”) hemsida får enligt lagar och regler inte göras tillgängliga för vissa personer och följaktligen måste personer som vill ta del av informationen och dokumenten informera sig om, samt agera i enlighet med, eventuella sådana restriktioner. Vi ber dig att läsa texten nedan och lämna följande bekräftelse varje gång du vill öppna den här hemsidan. Din försäkran måste vara sanningsenlig.

Detta material riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer med hemvist eller som befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i Ablivas företrädesemission, liksom köp eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nyemitterade aktier inte är tillåtet.

Erbjudandet att teckna aktier i Abliva enligt prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till land där distributionen eller erbjudandet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där erbjudandet eller distribution av prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får teckningsrätter, BTA eller aktier inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Genom att acceptera nedan bekräftar jag att jag har läst och accepterat att vara bunden av den information, de instruktioner samt de villkor och bestämmelser som lämnas på denna del av hemsidan samt bekräftar att jag inte befinner mig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där erbjudandet eller distribution av prospektet eller andra till erbjudandet hänförliga handlingar strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt.

Ja, jag accepterar              Nej, jag accepterar inte

Comments are closed.