Searching... Searching...
  • NVP + NA
  • Köp NA
  • Sälj NA
  • Senast NA
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Legal disclaimer – Prospekt 2019

Informationen och dokumenten på denna del av NeuroVive Pharmaceutical ABs (publ) (”NeuroVive”) hemsida får enligt lagar och regler inte göras tillgängliga för vissa personer och följaktligen måste personer som vill ta del av informationen och dokumenten informera sig om, samt agera i enlighet med, eventuella sådana restriktioner. Vi ber dig att läsa texten nedan och lämna följande bekräftelse varje gång du vill öppna den här hemsidan. Din försäkran måste vara sanningsenlig.

Detta material riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer med hemvist eller som befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i NeuroVives företrädesemission, liksom köp eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nyemitterade aktier inte är tillåtet.

Erbjudande att förvärva aktier i NeuroVive enligt prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver sådana ytterligare åtgärder eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där erbjudandet att förvärva aktier i NeuroVive eller distribution av prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företags utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Genom att acceptera nedan bekräftar jag att jag har läst och accepterat att vara bunden av den information, de instruktioner samt de villkor och bestämmelser som lämnas på denna del av hemsidan samt bekräftar att jag inte befinner mig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

 

Ja, jag accepterar              Nej, jag accepterar inte

 

 

Comments are closed.